Privacy policy

1. Toepassingsgebied

KORU HR BV, met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 76, 3850 Nieuwerkerken (KBO 0555.920.658) (hierna “MyMentor”) neemt uw privacy ter harte en treft dan ook de nodige passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”).

Dit privacy beleid (hierna “Privacy beleid”) is van toepassing op alle coaching diensten, websites en (mobiele) applicaties (hierna tezamen “Diensten”) die worden aangeboden door MyMentor.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Om op de Website te kunnen deelnemen aan een coaching sessies dient u zich te registreren. Op dat moment zullen wij van u bepaalde identiteitsgegevens opvragen, zoals uw aanspreektitel, naam en voornaam, functie en e-mailadres. U zal eveneens een wachtwoord moeten opgeven om uw account op de Website te beveiligen.

Verder zullen wij uw functie intern, functie en afdeling kennen.

Tot slot bewaren wij de communicatie tussen u en de mentor evenals informatie over de coaching sessie zelf, zoals de datum, naam coach, duurtijd, hoe kan ik vraag.

3. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens en voor welk doel hebben wij deze nodig?

Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de Website, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website. Die technische informatie verzamelen wij via cookies (zie verder) .

De identiteitsgegevens en gegevens met betrekking tot uw functie/werk die wij nodig hebben om onze Diensten uit te voeren bekomen we enerzijds via het registratieformulier op de Website en anderzijds mogelijks ook via onze klant (dit is uw werkgever/opdrachtgever). U zal eveneens een vragenlijst toegezonden krijgen ter voorbereiding van onze Diensten.

4. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken, omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw identiteitsgegevens en gegevens met betrekking tot uw functie/werk mogen wij verwerken met het oog op de uitvoering van de overeenkomst die onze klant (dit is uw werkgever/opdrachtgever) met ons heeft afgesloten en ingevolge uw persoonlijke wens om gebruik te maken van onze Diensten.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Bij MyMentor worden uw persoonsgegevens niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven aan derden.

MyMentor kan van tijd tot tijd een beroep doen op andere bedrijven en personen om namens haar bepaalde opdrachten uit te voeren. Zo zullen de individuele mentoren die de coaching-sessie geven uw persoonsgegevens ontvangen.

In het algemeen zijn er ook derde partijen dienstverleners die uw persoonsgegevens zullen verwerken, bv. onze webbouwer en onderaannemers (database dienstverlener), ….

We verstrekken deze bedrijven en personen alleen de persoonsgegevens die zij voor het leveren van de Diensten nodig hebben. De desbetreffende bedrijven en personen zijn verplicht deze gegevens vertrouwelijk te houden en mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Uw werkgever zal enkel een overzicht krijgen van uw geplande afspraken.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden (vb. het aanbieden van de coaching-sessie) te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen.

MyMentor heeft overigens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies, onrechtmatige verwerking of de wijziging te voorkomen van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft volgende rechten: Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Om die rechten uit te oefenen kunt u een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres privacy@koruhr.be (Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie).

8. Algemeen

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Indien U van mening bent dat MyMentor ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan MyMentor gerichte verzoek(en), kan U klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

Op dit Privacy beleid is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit Privacy beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van MyMentor, onverminderd het recht van MyMentor om een zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken bevoegd voor de woonplaats dan wel maatschappelijke zetel van de betrokkene.